miércoles, 16 de marzo de 2016

Imagen  
  
Resolució  
  
  
  
RESOLUCIÓ DEL PSPV-PSOE SOBRE LA CRISI DE REFUGIATS I EL PRONUNCIAMENT DE LA UNIÓ EUROPEA  
  
  
  
  
El PSPV-PSOE recolza en tots els seus apartats la posició contrària dels eurodiputats i eurodiputades del PSOE en relació amb l’acord de la Unió Europea per a expulsar a tots els refugiats a Turquiainclosos aquells que ja estan ací a la pròpia Unió.  
  
Este acord vulnera els drets humans a més de tractar els refugiats com a mercaderia 
  
Exigim que la Unió Europea complisca el que disposa l’article 14 de la declaració universal dels drets humans quan clarament s’expressa en els següents terminis: “Article 14 1. En cas de persecució, tota persona té dret a buscar asil, i a gaudir-ne d’ell, en qualsevol país. 2. Este dret no podrà ser invocat contra una acció judicial realment originada per delictes comuns o per actes contraris als propòsits i principis de les Nacions Unides”.  
  
Així mateix exigim que la Unió Europea complisca amb el que disposa la Constitució Europea pel que fa als drets d’asil 
  
També el PSPV-PSOE manifesta el seu més enèrgic rebuig a la pretensió del President del Govern en funcions, Mariano Rajoy de no acudir al Congrés dels Diputats per a explicar la posició espanyola davant l’acord entre la UE i Turquia sobre els refugiats 
  
Mariano Rajoy deu de comparèixer perquè escolte a tots els grups parlamentaris i puga portar al Consell Europeu una posició que represente realment a la immensa majoria d’espanyols 
  
Finalment el PSPV-PSOE comparteix totalment l’acord social, polític i institucional per a la protecció i acollida humanitària  als refugiats que en el seu dia va presentar a la resta de forces polítiques el PSOE.  
  
  
12 de març del 2016  

Forma Forma
Imagen  
  
Resolució  
  
  
  
RESOLUCIÓN DEL PSPV-PSOE SOBRE LA CRISIS DE REFUGIADOS Y EL PRONUNCIAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA  
  
  
  
El PSPV-PSOE apoya en todos sus términos la posición contraria de los eurodiputados y eurodiputadas del PSOE en relación con el acuerdo de la Unión Europea para expulsar a todos los refugiados a Turquía, incluidos aquellos que ya están en suelo de la propia Unión.  
  
Este acuerdo vulnera los derechos humanos además de tratar a los refugiados como mercancía.  
  
Exigimos que la Unión Europea cumpla lo dispuesto en el artículo 14 de la declaración universal de los derechos humanos cuando con claridad se expresa en los siguientes términos: “Artículo 14 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”.  
  
Asimismo exigimos que la Unión Europea cumpla con lo dispuesto en la Constitución Europea en lo referente a los derechos de asilo.  
  
También el PSPV-PSOE manifiesta su más enérgico rechazo a la pretensión del Presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy por no acudir al Congreso de los Diputados para explicar la posición española ante el acuerdo entre la UE y Turquía sobre refugiados.  
  
Mariano Rajoy debe comparecer para que escuche a todos los grupos parlamentarios y pueda llevar al Consejo Europeo una posición que represente realmente a la inmensa mayoría de españoles.  
  
Finalmente el PSPV-PSOE comparte en su totalidad el acuerdo social, político e institucional para la protección y acogida humanitaria  a refugiados que en su día presentó al resto de fuerzas políticas el PSOE.  
  
  
12 de marzo de 2016. 

No hay comentarios: